Els Grups municipals

Els Grups Municipals estan constituïts pel conjunt de regidors o regidores de l’Ajuntament que pertanyen a una mateixa llista electoral. En cap cas es podrà formar part de més d’un Grup Municipal. 
En el cas que algun regidor no conformi Grup Municipal, pot integrar-se en un Grup Mixt, amb participació anàloga a la dels altres grups. 
Si un regidor deixa de pertànyer a la candidatura en la que va concorre a les eleccions locals, o abandona el Grup Municipal, o es donat de baixa, quedarà com a regidor no adscrit.

Els grups municipals disposen d’una quota mensual per a despeses de funcionament del Grup fixada pel Ple.
Per a aquesta legislatura, les retribucions (acordades a la sessió ordinària del ple municipal del 29 de juny de 2015) són de: 50€ mensuals per cada regidor electe i 50€€ més per cada grup municipal.

Grup Municipal PDeCAT

Montserrat Garrido Romera
Ferran Xumetra Subirana
Xavier Catarineu Hernández
Marta Romà Serra
Robert Garcia Gil

Grup Municipal JUNTS

José Parada Rafael
Daniel Comas Verdaguer
 

Grup Municipal ERC-AM

Albert Font Lacambra
Albert Zanca Brossa

Grup Municipal ICV-EUiA-E

Bernat Ferrer Roura

Comparteix aquesta pàgina: