Les Tinències d'Alcaldia

1a. Tinència d'Alcaldia:
Sra. Isabel Llari Joya

2a. Tinència d'Alcaldia:
Sr. Albert Font Lacambra

3a. Tinència d'Alcaldia:
Sr. David Hernández Teixidó

4a Tinència d'Alcaldia:
Sra. Eva Pujol Boronat

Les Tinències d'Alcaldia substitueixen l’Alcaldia per ordre de nomenament en cas de vacant, absència o malaltia d’aquesta, assumint la totalitat de les seves atribucions i prerrogatives, a excepció de la revocació de les delegacions atorgades o a nomenament directe per l'Alcaldia, i essent responsables dels actes de govern dictats durant la substitució.

Comparteix aquesta pàgina: