Jutjat de Pau

Dilluns i dimarts, de 9 a 14 h.
Tel. 93 760 04 51
jp.santpoldemar@xij.gencat.cat 

El Jutjat de Pau no és un servei municipal que presti l'Ajuntament de Sant Pol de Mar. Malgrat això, sí que s'ofereix en oficines de titularitat municipal. L'horari d'atenció al públic es presta els dilluns i els dimarts, de 9 del matí a 2 de la tarda, a l'edifici de Ca l'Arturo.

Els jutjats de pau tenen competència en l'àmbit civil, dels assumptes de quantia inferior als 90€, excepte els supòsits inclosos a l'article 250.1 de la Llei d'enjudiciament civil que, per raó de la matèria, corresponen als jutjats de primera instància i instrucció. Aquest article fa referència a les demandes que es derivin dels contractes d'arrendament de finques rústiques o urbanes.

En l'àmbit penal, les competències, un cop es transformen els judicis de faltes en delictes lleus a partir de l'1 de juliol de 2015, de conformitat amb la Llei 1/2015, de 30 de març, de reforma del Codi Penal, se centren, com en la jurisdicció civil, a la pràctica de l'auxili jurisdiccional mitjançant la gestió dels exhorts, manaments que reben d'altres òrgans judicials. Per llei també tenen atribuïdes competències en matèria de registre civil com a delegats de l'Encarregat del cap del partit judicial.

Comparteix aquesta pàgina: