La Junta de Govern Local

COMPOSICIÓ:
 

President:
Il·lm. Sr. Albert Zanca Brossa
 
Vocals:
Sra. Isabel Llari Joya
Sr. Albert Font Lacambra
Sr. David Hernández Teixidó
Sra. Eva Pujol Boronat

La Junta de Govern Local és un òrgan municipal presidit per l'Alcaldia, i és atribució de la mateixa la determinació del nombre de membres, així com el nomenament i separació dels seus integrants.
El nombre d'integrants de la Junta de Govern Local no podrà excedir d'un terç del nombre total de regidors i regidores, al qual caldrà afegir l'Alcaldia.
L'Alcaldia podrà destituir i nomenar els membres de la Junta de Govern Local en qualsevol moment. Els nomenaments i cessaments es faran mitjançant resolució de l'Alcaldia, de la qual es donarà compte al proper Ple ordinari que se celebri, i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província.
 
Atribucions de la Junta de Govern Local:
- Les atribucions pròpies i intransferibles d'assistir a l'Alcaldia en l'exercici de les seves atribucions.
- Les atribucions que l'Alcaldia o el Ple li puguin delegar, o les que li atribueixi directament la llei.
 
Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local se celebraran un cop per setmana, i correspon a l'Alcaldia fixar el dia i hora en què hauran de celebrar-se. Actualment, de forma general se celebren tots els dijous no festius.

Es podran fer també sessions extraordinàries i urgents quan l'Alcaldia ho cregui convenient.

Les Juntes de Govern Local es poden consultar en el Portal de la Transparència de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar. Hi podeu accedir des d'aquest enllaç.

Comparteix aquesta pàgina: