La Comissió Especial de Comptes

COMPOSICIÓ:

President: 
Sr. Albert Font Lacambra

Representants:
1 representant del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
1 representant del Grup Municipal Junts per Catalunya
1 representant del Grup Municipal Candidatura Unitat Popular
1 representant del Grup Municipal Junts per Sant Pol
1 representant del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya

La comissió és integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la corporació.

El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat en l’ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas s’aplica el sistema de vot ponderat.

La presidència d’aquesta Comissió l'ocupa el regidor o regidora responsable d’Hisenda.

Comparteix aquesta pàgina: