La Junta de Portaveus

COMPOSICIÓ:

President:
Il·lm. Sr. Albert Zanca Brossa

Representants: 
Albert Font Lacambra (ERC-AM)
Alexandre Arozamena Sáez (JxCat Sant Pol)
David Hernández Teixidó (CUP-Amunt)
Josep Parada Rafael (Junts per Sant Pol)
Sandalio del Río Ruipérez (PSC)
 

​Està integrada per l'alcaldia i un membre de cadascun dels diferents grups polítics. Els regidors i regidores no adscrits, no tindran representant a la Junta de Portaveus. 
 
La presideix l'alcaldia, que tindrà la condició de membre nat de la Junta de Portaveus. 
 
La Junta de Portaveus es reunirà a instàncies de l'alcaldia, o per petició d'un terç dels seus membres. Es reunirà també, com a mínim un cop cada tres mesos, amb caràcter informatiu, per tractar temes d'interès general per al municipi. 

Comparteix aquesta pàgina: