L'Alcaldia

L’Alcaldia ocupa la presidència de l'Ajuntament i com a tal, representa el poble i en defensa els seus interessos.

És cap del Govern i de l’Administració municipal i, per tant, presideix els òrgans municipals de caràcter col·legial. 

Pot delegar l’exercici de les seves atribucions, tret de les indelegables, a favor de la Junta de Govern Local, Tinències d’Alcaldia, o en qualsevol membre de la corporació. Respon dels seus deures davant el Ple municipal i de la ciutadania.

L’Alcaldia gaudirà dels honors i de les distincions inherents al seu càrrec, tindrà la consideració de primera autoritat del poble i el tractament d’il·lustríssim/a, d’acord amb les disposicions legals vigents. 

Comparteix aquesta pàgina: