Les Comissions Informatives

Les Comissions Informatives són òrgans complementaris, sense competències resolutòries, que tenen la funció d'estudi i dictamen dels assumptes sotmesos al Ple. També són coneixedors dels assumptes acordats per la Junta de Govern quan aquesta actuï per delegació del Ple. Les Comissions Informatives també poden elevar propostes als òrgans municipals. El Ple podrà també crear Comissions Informatives especials per a l'estudi i proposta en relació a un o diversos temes específics d'especial rellevància per a la vila.

Les Comissions Informatives són integrades pels membres que designin els diferents grups municipals que formen part de la corporació. Estan formades pel seu president, figura que recau en l'Alcalde/essa, i un membre de cada grup polític. Les votacions es realitzen per mitjà de vot ponderat. Cada grup pot designar un membre titular i un de suplent per a cada Comissió Informativa.

El president de la Comissió podrà convidar a d'altres regidors a les sessions de les Comissions Informatives, a iniciativa pròpia, o a petició d'algun membre. Actuarà de secretari el de l'Ajuntament o qui legalment el substitueixi. El president de la Comissió Informativa podrà convidar a assistir a les reunions, a personal de l'Ajuntament que pugui, per les seves responsabilitats, col·laborar en la formació de la voluntat de la Comissió. Aquest personal no tindrà vot en les comissions. També podran ser convidades a les reunions, per informar sobre temes concrets tècnics, representants d'entitats o persones especialment qualificades que el president estimi convenient o quan ho demani un membre de la Comissió . 

Se celebren tantes sessions de Comissió Informativa com Plens es convoquin, però tenen lloc habitualment la setmana prèvia a la celebració d'una sessió plenària (els dimecres a les 5 de la tarda).

Comparteix aquesta pàgina: