Normativa i planejament

Text refós de les normes urbanístiques del planejament general

Modificacions puntuals

Planejament derivat i gestió urbanística

Expedients en tràmit

Expedients en informació pública

Comparteix aquesta pàgina: