S'obre la convocatòria d'ajuts escolars per al curs 2019-2020

dijous, 29 Agost, 2019

L'Ajuntament de Sant Pol de Mar obre la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts escolars corresponents al curs 2019-2020. Es tracta de subvencions per a les etapes d’infantil, primària, secundària i post-obligatori.

Els conceptes que es poden subvencionar són llibres, material escolar, colònies, crèdit de síntesi, sortides escolars, menjador escolar, servei de logopèdia, la quota de la llar d’infants, activitats esportives i formació post obligatòria.

Els requisits per accedir als ajuts són estar empadronat a Sant Pol de Mar, i matriculats i escolaritzats en centres de titularitat pública.
 
Els ingressos bruts de la unitat familiar no podran superar els següents llindars:
 

Unitat de convivència Límits econòmics anuals segons IRSC de 2017 Límits econòmics anuals
segons IRSC vigent
2 membres
 
23.903,19 €
 
IRSC vigent anual x 3
3 membres
 
24.472,31 € +  1 d’IRSC vigent mensual
4 membres
 
25.041,43 € + 1  d’IRSC vigent mensual
5 membres 25.610,55 €
 
+ 1  d’IRSC vigent mensual
Per cada nou membre s’afegiran     569,12 € +1  d’IRSC vigent mensual
Quan hi hagi una disminució es comptabilitzarà com un membre més

.
L'imprès per presentar la sol·licitud es pot obtenir a l'arxiu adjunt al peu d'aquesta pàgina, així com a l'OAC de l'Ajuntament Sant Pol de Mar i a les oficines de Serveis Socials

La convocatòria romandrà oberta del 9 al 27 de Setembre del 2019. Serà imprescindible entrar la sol·licitud per registre a l’OAC de l’ Ajuntament de Sant Pol de Mar amb tota la documentació requerida.

Per tal de resoldre els dubtes que puguin tenir les famílies, s'han programat dues xerrades informatives que tindran lloc el dilluns 9 de setembre, a les 11.00 i a les 17.30 h, a la sala Ainaud de Lasarte (plaça de la Vila).

Documentació a aportar:

 • Sol·licitud amb model normalitzat i declaració de compromís, degudament signada.
 • Volant de convivència (no cal aportar-lo, l'Ajuntament el facilitarà).
 • Fotocòpia del DNI/NIE dels pares/mares o tutors i menors, o llibre de família en cas de no tenir DNI.
 • Declaració de  IRPF exercici 2018 de tots els membres.
 • Justificants de despeses escolars del 2019 (factures/rebuts) des de 01/01/2019 fins a 27/09/2019.
 • Certificat del banc amb número de compte bancari del beneficiari (paper segellat pel banc). 

Altra documentació a presentar en cas de no disposar de la declaració d'IRPF:

 • Certificat negatiu emès per l’Agència Tributària. (Certificat Imputacions 2018).
 • Certificat de pensions o d’incapacitats laborals transitòries.
 • Certificat de l’OTG on consti si percep o no, prestacions, subsidis d’atur i el període concedit.
 • Contracte laboral i/o nòmines de tot l’any anterior i/o certificat d’empresa.
 • En cas de persones en atur, documents d’alta i renovació de la demanda (DARDO).
 • Certificats de Seguretat Social (membres majors de 16 anys), viudetat, protecció familiar, jubilació, etc.
 • Declaració Jurada d’ingressos.
 • Certificació acreditativa de disminució (si s’escau).
 • Fotocòpia sentència de separació i/o divorci (si s’escau).
 • Carnet família monoparental o nombrosa (si s’escau).
 • Altres.
Comparteix aquesta pàgina: