El Ple aprova suprimir els estacionaments regulats de “zona taronja”

dilluns, 10 Gener, 2022

La Junta de Govern Local de data 31 de juliol de 2017, va aprovar dur a terme com a prova pilot per l’any 2017 l’establiment de l’estacionament preferent, en horari nocturn, dels veïns dels carrers Verge de la Mercè, Herois Fragata Numància (fins V. Mercè), Plaça Anselm Clavé, Passatge de les Escales, La Sènia, Doctor Riera Vaquer, Maria Pi i Verge de Montserrat (fins Gegants) i Carretera Nacional II números 13, 15, 17 i 19.

En data 3 de desembre de 2018, el Govern Municipal va aprovar la creació de l’anomenada “zona taronja” destinada a l’aparcament preferent en horari de 20.00 a 8.00 hores durant tot l’any, per als veïns dels carrers Verge de la Mercè, Herois Fragata Numància (fins al carrer Verge de la Mercè), plaça Anselm Clavé, passatge de les Escales, carrer La Sènia, carrer Doctor Riera Vaquer, carrer Maria Pi, carrer Verge de Montserrat (fins al carrer dels Gegants), Crta. Nacional II, números 13, 15, 17 i 19. Posteriorment, en el Ple de 21 de febrer de 2021 el Govern Municipal va aprovar ampliar la possibilitat d’estacionar-hi als veïns del carrer Verge de Montserrat dels números 30-34.

Aquestes zones d’estacionament delimitat es van crear per donar solucions a la manca d’estacionament per l’ús intensiu de les vies públiques i de l’ocupació dels carrers per part dels vehicles, de forma creixent i insostenible. Per la qual cosa es va establir un mecanisme adreçat a implantar zones d’estacionament d’ús preferent per a residents i, també, racionalitzar i equilibrar l’ús dels carrers pels conductors/es en una zona amb dificultats d’aparcament nocturn.

Per arribar a aquesta conclusió, l’anterior Govern, l’any 2017, va encarregar un estudi basat en una enquesta veïnal per conèixer la satisfacció dels usuaris sobre la implantació de la “zona taronja” l’estiu del mateix any.

Segons es va explicar en la sessió plenària del passat 23 de desembre de 2021, a l’estudi realitzat per l’anterior govern no s’exposaven les dades suficients per a establir una zona d’aparcament d’aquestes característiques, ja que no es va valorar el nombre d’aparcaments privats dels carrers afectats i el nombre de vehicles residents que a continuació es detallen:
- 140 places públiques d’aparcament de “zona taronja”
- 380 aparcaments privats als carrers de “zona taronja” (57 guals per a 1 ó 2 vehicles)
- 520 places d’aparcament en total, entre públiques i privades

Tanmateix en el Ple del 23 de desembre de 2021 es va informar que l’any passat s’havien lliurat 485 adhesius per a estacionar als carrers delimitats com a “Zona Taronja” a vehicles de persones residents i 103 adhesius a persones no residents amb un total de 588 adhesius distribuïts. Aquestes dades, que també inclouen el nombre d’aparcaments privats, constaten que hi ha 1,13 cotxes per cada aparcament i en concret 0,93 cotxes de residents per cada aparcament.

D’acord amb aquestes dades, l’Equip de Govern no creu justificada l’establiment de la zona d’estacionament regulat anomenat “zona taronja”, perquè es demostraria que no hi ha un volum desmesurat de vehicles respecte les places d’aparcament disponibles. És per això que en la sessió plenària del 23 de desembre de 2021 es va aprovar suprimir les places de "zona taronja".

Comparteix aquesta pàgina: