Ofertes de treball Ajuntament

Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2021:
- Anunci BOPB
- Anunci DOGC

A continuació es mostren les diferents convocatòries dels procesos de selecció de personal de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar.

Provisió temporal del lloc de treball de Cap de Policia

Procés selectiu d'una plaça d'auxiliar administratiu/va, adscrita a l'àrea de cultura i festes, per la via de l'estabilització de l'ocupació temporal

Procés selectiu Tècnic/a mitjà/ana de gestió, adscrita a l’Àrea de Secretaria Intervenció

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals a comptar des de la publicació de l'anunci al DOGC.

Procés selectiu Oficial lampista per programa

Termini de presentació de sol·licituds: del 29 de setembre al 18 d'octubre de 2021.

Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de personal operari de la Brigada de Serveis Municipals

Procés selectiu de Pla d'ocupació 2021 - Agent cívic/a

Procés selectiu per a la cobertura definitiva de 4 places d’agent de la policia local

Les persones aspirants han de presentar obligatòriament per a ser admesos al procés selectiu la documentació següent:
1.  Model específic sol·licitud de participació (Doc 1)
2.  La documentació que acrediti els requisits establerts a la base quarta
3.  Model específic de relació de mèrits al·legats facilitat per l'Ajuntament de Sant Pol (Doc 2)

No seran valorats els mèrits que no estiguin correctament detallats en l'excel específic de la relació de mèrits facilitat per l'Ajuntament de Sant Pol de Mar.

La documentació acreditativa dels mèrits de l’aspirant per a participar en la fase de concurs del procés selectiu no s’ha de presentar en el moment de fer la sol·licitud de participació en el procés selectiu.

Procés selectiu d’un/a Enginyer/a per a execució de programa

Procés selectiu per a la provisió d'un lloc de treball vacant d'agent de la Policia Local, mitjançant concurs de mèrits

Procés selectiu d'una plaça d'arquitecte/a superior per programa

Procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de Mestre/a Educació Infantil, mitjançant concurs oposició, torn lliure

Procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de Tècnic/a Educació Infantil, mitjançant concurs oposició, torn lliure

Convocatòria del procés selectiu d'una plaça d'Educador/a Social per al programa 'Habitatges temporals per a persones en procés d'inclusió social'

Convocatòria del procés selectiu per a cobrir una plaça de Tècnic/a mitjà/ana de Recursos Humans, funcionari/ària interí/na i per a la formació d'una borsa de treball

 

Convocatòria del procés selectiu per a borsa de treball de caporals de la Policia Local

Convocatòria del procés selectiu d'una plaça d'agent de Policia Local - mobilitat interadministrativa

Convocatòria del procés selectiu de 4 places d'agent de Policia Local - concurs oposició lliure

Convocatòria del procés selectiu d'un lloc de treball d'agent cívic/a- Funcionari interí/ina vinculat a l'àrea de Medi Ambient, reservat per a persones amb discapacitat

Procés finalitzat

Convocatòria dels processos selectius dels Plans Ocupacionals de l'Ajuntament de Sant Pol 2019

Els perfils professionals que es necessiten durant aquest any són els següents:

  •  Un/a auxiliar administratiu/iva 
  •  Un/a delineant
  •  Un/a tècnic/a auxiliar de turisme 

Termini de presentació de sol·licituds: Des del 09/05/2019 fins el 20/05/2019

Convocatòria del procés selectiu d'una borsa de treball amb diversos perfils:Educador/a social, Treballador/a social, Auxiliar administratiu/va, Administratiu/va i Tècnic/a auxiliar de Turisme

Termini de presentació de sol·licituds: Des del 22/02/19 fins el 13/03/19

Convocatòria del procés selectiu d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana de comunicació i borsa de treball

Termini de presentació de sol·licituds: Fins el 20/02/2019

Convocatòria del procés selectiu d'una plaça de Jardiner i Serveis múltiples, amb contracte relleu

Termini de presentació de sol·licituds: Del 13/09/2018 al 02/10/2018
EXPEDIENT: 2018/1060
Termini d'al·legacions:
Del 19 d'octubre  al 5 de novembre 2018
 
Si no s’efectuen al·legacions el present decret d’ admesos i exclosos, aquest elevarà a definitiu sense necessitat de publicar un altre tal i com es determina a les Bases Reguladores del Procés.  
 

Convocatòria del procés selectiu d'una plaça de notificador/a i borsa de treball

Termini de presentació de sol·licituds: Del 28/08/2018 fins el 17/09/2018
Termini d’al·legacions:  Finalitza el 22/10/2018
 

Convocatòria del procés selectiu d'una plaça de caporal de la Policia Local- Promoció Interna

Termini de presentació de sol·licituds: Del 28/08/2018 fins el 17/09/2018
Termini d'al·legacions: Finalitza el 24/10/2018

Convocatòria del procés selectiu de 2 places d'Agent Policial i borsa de treball

Termini de presentació de sol·licituds: Del 26/07/2018 fins el 14/08/2018
Prova aptitud física i llengua catalana: 24/10/2018
Prova coneixements generals i específics (qüestionari i cas pràctic): 25/10/18
Prova psicotècnica i entrevista personal: 26/10/18
 

Convocatòria del procés selectiu d'una plaça de Mestre/a d'Educació Infantil per a la Llar d'Infants Pi del Soldat

Termini de presentació de sol·licituds: Del 7 de juliol al 26 de juliol del 2018
Termini de presentació de projectes: Del 7 de juliol al 24 d'agost del 2018

AdjuntMida
PDF icon ANUNCI108.67 KB
PDF icon Anunci BOPB218.96 KB
PDF icon MODELS INSTÀNCIA750.01 KB
PDF icon Llista admesos i exclosos32.71 KB
PDF icon Resultats finals744.34 KB

Convocatòria del procés selectiu per a borsa de treball d'un/a arquitecte/a superior

Termini de presentació de sol·licituds: Del 20/04/2018 al 09/05/2018 

L'objecte d'aquestes bases és regular el concurs públic de borsa de treball per proveir places amb caràcter temporal ja sigui per substitucions (art. 10.1b) TREBEP), per acumulació de tasques (art. 10.1d) TREBEP) o per la provisió temporal de places vacants fins a la provisió reglamentària de les mateixes en la següent categoria(art. 10.1a) TREBEP):
El sistema de selecció serà el de concurs-oposició.
S’inclouran dins de la referida borsa tots els/les aspirants que hagin superat el procés de selecció.
El termini de vigència de la borsa de treball serà de tres anys o fins la celebració d’una nova borsa de treball de la mateixa categoria.
 

Convocatòria del procés selectiu d'una plaça d'Oficial conductor de neteja viària i serveis múltiples

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB i DOGC (Del 15/03 al 03/04/2018)

NOTA INFORMATIVA: El Certificat mèdic requerit a les Bases Reguladores del Procés sel·lectiu d’oficial Conductor en base a l’article 61.5 del Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, es podran aportar al final del procés sel·lectiu. Aquest certificat el pot expedir el metge de capçalera o un centre privat.
“Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
Article 61. Sistemes selectius.
5. Per assegurar l'objectivitat i la racionalitat dels processos selectius, les proves es podran  completar amb la superació de cursos, de períodes de pràctiques, amb l'exposició curricular pels candidats, amb proves psicotècniques o amb la realització d'entrevistes. Igualment es podran exigir reconeixements mèdics.”

Convocatòria del procés selectiu d'una plaça d'Oficial conductor i serveis múltiples

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB i DOGC (Del 15/03 al 03/04/2018)

 NOTA INFORMATIVA:  El Certificat mèdic requerit a les Bases Reguladores del Procés sel·lectiu d’oficial Conductor en base a l’article 61.5 del Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, es podran aportar al final del procés sel·lectiu. Aquest certificat el pot expedir el metge de capçalera o un centre privat.
“Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
Article 61. Sistemes selectius.
5. Per assegurar l'objectivitat i la racionalitat dels processos selectius, les proves es podran  completar amb la superació de cursos, de períodes de pràctiques, amb l'exposició curricular pels candidats, amb proves psicotècniques o amb la realització d'entrevistes. Igualment es podran exigir reconeixements mèdics.”

Convocatòria dels processos selectius dels Plans Ocupacionals de l'Ajuntament de Sant Pol 2018

Els perfils professionals que es necessiten durant aquest any són els següents:
 
  •  Un/a  auxiliar tècnic/a de so i editor/a de programes de ràdio   (Període de presentació d’instàncies del 17/04/2018 al 26/04/2018)
  •  Un/a delineant (Període de presentació d’instàncies del 17/04/2018 al 06/05/2018)
  •  Un/a operari/ària de serveis múltiples  (Període de presentació d’instàncies del 17/04/2018 al 06/05/2018)
  •  Un/a agent cívic/a informador/a de Medi Ambient  (Període de presentació d’instàncies del 17/04/2018 al 06/05/2018)
  •  Un/a tècnic/a auxiliar de turisme  (Període de presentació d’instàncies del 17/04/2018 al 06/05/2018) 

Els requisits que s’hauran de reunir per fer efectives les corresponents contractacions es troben a les bases adjuntes.
 

Convocatòria del procés selectiu d'una plaça d'auxiliar administrativa com a personal funcionari/a interí/ina i la creació d'una borsa de treball de la mateixa categoria

Termini de presentació de sol·licituds: Fins el proper 9 de novembre de 2017.

Comparteix aquesta pàgina: