Inscripció en el cens municipal d'animals domèstics de companyia

Els propietaris d’animals de companyia gossos, gats i fures els han d’inscriure en el cens municipal d’animals de companyia del municipi on resideixen habitualment els animals, en el termini màxim de tres mesos des del naixement i de trenta dies des de la data d’adquisició o de canvi de residència de l’animal.

La mort, cessió o canvi de residència de l’animal s’ha de comunicar al cens municipal en el termini de màxim de 30 dies naturals. La sostracció o pèrdua d’un animal de companyia s’ha de comunicar al cens municipal en el termini de 48 hores des de que es tingui coneixement d’aquests fets.

Els gossos, gats i fures han d’estar identificats mitjançant la implantació d’un microxip homologat.

Són infraccions lleus no tenir els animals de companyia censats (art. 44.2 a) del DL 2/2008), i no dur els animals de companyia identificats (art. 44.2 f) del DL 2/2008). Per tant, aquestes infraccions es poden sancionar amb multes de 100 a 400 € (art. 46.1 del DL 2/2008, i art. 68 de l’Ordenança Municipal reguladora de la tinença d’animals).

Més informació: Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei de protecció dels animals

Persona de contacte: 
Montse Pujol
Correu electrònic: 
Tipus / Àrea: 
Salut Pública
Com es pot fer: 
Presencialment
Quan es pot sol·licitar: 
En qualsevol moment de l'any.
Documentació a aportar: 

1. Sol·licitud d’inscripció en el cens 2. DNI original del propietari 3. Cartilla sanitària de vacunacions de l’animal 4. Documentació del microxip

Cost de tramitació: 
La inscripció en el cens és gratuïta
Comparteix aquesta pàgina: