Llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos

Per tenir o passejar un gos potencialment perillós cal una llicència administrativa que emet l’ajuntament del municipi on el gos resideix habitualment i on ha d’estar censat. Aquesta llicència té un període de validesa de 5 anys.

Tal i com especifica l’article 22 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença d’Animals publicada al BOPB núm. 191 de data 11/8/2009, es consideren gossos potencialment perillosos:

1. Els que pertanyen a una de les races següents o llurs encreuaments: Bullmastiff, Dòberman, Dog Argentí, Dog de Bordeus, Fila Brasileiro, Mastí Napolità, Pit Bull Terrier, Presa Canari, Rottweiler, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Tosa japonès i Akita Inu. 
2. Aquells que per les seves característiques racials i d’acord amb la normativa vigent poden ser considerats potencialment perillosos. 
3. Els que han estat ensinistrats per a l’atac i defensa. 
4. Els que presentin un caràcter marcadament agressiu i els que hagin protagonitzat episodis d’agressions a persones o altres gossos sigui quina sigui la seva raça.

Més informació: Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos

Persona de contacte: 
Montse Pujol
Correu electrònic: 
Tipus / Àrea: 
Salut Pública
Com es pot fer: 
Presencialment
Quan es pot sol·licitar: 
En qualsevol moment de l'any.
Documentació a aportar: 

1. Sol·licitud de llicència (Model de sol·licitud) 2. Fotocòpia del DNI del propietari de l’animal (només es podrà atorgar llicència als majors d’edat). 3. Fotocòpia acreditativa d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 €. En aquesta pòlissa hi hauran de figurar les dades d’identificació de l’animal. 4. Fotocòpia del rebut de pagament de l’assegurança 5. Còpia de l’ingrés bancari corresponent a la taxa per a la tramitació administrativa d’atorgament per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos (30 € per la tramitació i 15 € per la renovació). 6. Certificat de capacitat física i d’aptitud psicològica per la tinença de gossos potencialment perillosos. Cal sol·licitar-lo als centres de reconeixement per a l’obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social. 7. Declaració jurada de no haver estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus (Model de declaració) 8. Certificat negatiu d’antecedents penals (serà tramitat des de l’ajuntament) 9. Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip.

Cost de tramitació: 
La tramitació de la llicència per a la tinença i conducció de gossos considerats potencialment perillosos té un cost de 30 € (el període de validesa és de 5 anys) i per la seva renovació cal abonar 15 €.
Comparteix aquesta pàgina: